Organizing Committee

General Chair
Jianting Zhou
Vice President of Chongqing Jiaotong University, Professor, Changjiang Scholar
Technical Program Chairs
Wanqing Tu
Durham University, UK
Xiaochun Cheng
Middlesex University, UK
Lipo Wang
Nanyang Technological University, Singapore
Organizing Committee Chairs
Xiangyang Xu
Director of Science and Technology Division, Chongqing Jiaotong University, Professor
Mingyong Mao
Director of International Exchange Office, Chongqing Jiaotong University, Professor
Jianxi Yang
Dean of Information Science and Engineering, Chongqing Jiaotong University, Professor
Proceedings Chairs
Jianqiu Cao
Professor, School of Information Science and Engineering, Chongqing Jiaotong University
Qiankun Song
Dean, School of Mathematics and Statistics, Chongqing Jiaotong University, Professor
Publicity Chairs
Tao Jia
Director of Information Center, Southwest University, Professor
Xiaoyong Song
Associate Dean, School of Computer Science, Chongqing University, Professor
Sponsorship Chairs
Yuanfei Deng
Haier Group Southwest Branch
Darong Huang
Associate Dean, School of Information Science and Engineering, Chongqing Jiaotong University, Professor


                                                                                                                                                                                                                                     备案编号(沪ICP备16054580号-1)
                                                                                                                                                                                                                                     信息产业部备案管理系统网址(https://beian.miit.gov.cn)
 
Contact
—————————————
icsai2021@cqjtu.edu.cn
+86 15348315772